با تشکــّـر از همـراهی تـان

بـه عنــوان یـک تـازه دیپلــم گرفتـه از همیــن جـا اعــلام میکنــم:

یـه کش اونقــدری کش میـاد که بضـاعتشـه... !

بعـدش از یه جائـی به بعد دیگـه نمیتـونه ! نه که نخـواد ! نمیتونـه ... 

در میـره , میخوره تو چش و چارتـون !

   + دیشـب تـا 4 صبـح داشتـم با دختـر عمـم آتیـش بـازی میکــردم. تـو تراس خونشـون. جـاتون خـالی. یکـم دستــم سوخـت.

   + کـاش بـازم چنیـن موقعیتـی پیـش بیـاد. همینجـوری و با همـین دوستــای دوس داشتنـی. :)

   + دیـدن یـک دوست بعـد از سـالهـا لذت بخشـه. ایشـالا کـه فرصـت باشـه واسـه دیـدار بیشتـر.

   + با تشکـر از همـه کســائی کـه من را در گـرفتـن ایـن دیپلـم یـاری فرمـودن. 

   + بارالهــا! حـس میکنـم نیستـی. 

 

 

/ 58 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هانےـه تَنهـا

בل بـَسـتــלּ اشـتـبـآهِ زنـآنــ ـﮧ اے سـتــــ هـرچــَنــב انـگـُشـتـآלּ ڪـوچــَڪـتــــ بــ ـﮧ هـَمــ آغــوشـــ ـے اפـتـیـآج בارنــב ایــלּ زمـِسـتـآלּ رـآ بــ ـﮧ בسـتــ ڪـش هـآیـتــــ قـنـآعـَتــــ ڪـלּ بـگــذار פֿـورشـیـ ב قـآبــــِ عـَ ڪـســے بـآشـَـ ב ڪـ ـﮧ چـشـمــِ هـیـچـ ڪـس رـآ نـمــے گـیـرَב . .

هانےـه تَنهـا

گـفـت : בعـآ كـنے مـے آيـَב ... مـے مـآنـَב ! گـفـتـَم : آنـكہ بـآ בعـآيـے بـيـآيـَב بـہ نـفـريـنـے مـے روَב ... פֿــواسـتـے بـيـآيـے ... פֿــواسـتـے بـِمـآنـے ... بـآ בعـآ نـَيـآ ... بـآ בل بـيـآ ... بـآ בل بـِمـآن ...

هانےـه تَنهـا

عَـقــرَبـہ هــاے حَـســـوב...! بـہ چَـشمــانَــمـ ڪـہ خـیـــرـہ مے شَـــوے، بــا بیشــتَـریـنــ سَــرعَـتِـشاטּ مے چَـــرخَـنــב بـہ خیـــالِـشــاטּ چیــزے اَز مَـعنــے نِـگاهَــتــ مے ڪاهَـنـב. . . .!

zeinab

سلااااااااااااااااااااااااام وب زیبای داررریییییییی وب من هم بیایی خوشحاااااال میشم[گل]

zeinab

سلااااااااااااااااااااااااام وب زیبای داررریییییییی وب من هم بیایی خوشحاااااال میشم[گل]

آمد

عكس درخور تامليه

انسان

زیارت قبول[گل][گل] به دوستانت دعا کردی[سوال]

تینا

عزیزم دعا میکنم همیشه حس کنی خدا پیشته .

شیدا

اینو خیلی خوب اومدی (حس می کنم که نیستی) خیلی وقته که این حسو دارم نمی دونم چه جوری از خودم دورش کنم