سفارشی

گاهی فقط بایــد درها را باز کنـی ...

چشمانت را ببنــدی و شروع کنـی به شمــردن ...

1 ... 2 ... و ...

بشمـری تا 10 و بذاری اونـایی که بــرای رفتن بهـــانه می آورند، بروند ...

هرچنــد سخت ...

اما آنهــا که دلشــان با تـــو نبـود، بگذاری قفـسِ کوچکِ دنیایت را خالـی کننــد از هـرچی غیر از دوست ...

هرچنــد کم مانـده باشند، امـا مطمئن باش هرکـدام دنیــایین برایت!

دل کوچکت را نمیرنجاننـــد و تو را تهــدید به تنهایی نمیکننــد ...

تا ابــد همــراهند!

این است حقیقت!

قفسِ کوچکِ خود را با دوست تزئین کن و بگذار رهگذران رهگذر بماننــد!

 

+ حوصله وبلاگ ندارم :(

+ پست سفــارشی :)

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید